ایرانول 3000 3000

کد محصول : 1010102

• مناسب جهت مصرف در موتورهاي بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواردی که سطوح کیفیت ذکر شده توصیه گرديده‌است.

  • APISC/CC
  • ISIRI 22261/22260
خصوصیات
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
  • خاصیت پاک‌کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت ضد سايیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • خاصیت خنثی‌کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور