ایرانول Ronia Plus Ronia Plus

کد محصول : 101130121

ایرانول رونیا پلاس با استفاده از روغن پایهی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران توليد گردیده است.

  •  API SN PLUS
  •  GM Dexos 1 GEN 2
  •  ILSAC GF - 5
خصوصیات
  • خاصيت پاککنندگی بسيار عالی و ممانعت از تشکيل رسوب و لجن بواسطه فرمولاسيون پيشرفته و استفاده از مواد افزودنیخاص که منجر به افزایش عمر موتور میگردد.
  •  روانکاری عالی و محافظت در برابر سائيدگی در شرایط سخت رانندگی.
  • پایداری اکسيداسيون و حرارتی بسيار عالی.
  •  کاهش چشمگير مصرف سوخت.
  •  کنترل عالی نشر آلاینده ها و محافظت از کاتاليست.
  •  خواص عالی جاری شدن در دماهای پایين به هنگام استارت زدن و یا رانندگی در شرایط آب و هوایی سرد.
  •  محافظت از سيستم توربو شارژ موتورهای بنزینی در برابر پدیده