ایرانول STOU STOU

کد محصول :

ایرانول STOU با استفاده از روغن پایه گزینش شده و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

  • CF-4API
  • GL-4API
  • M1139,M1144Massey Ferguson
  • E2ACEA
  • 228.1MB
  • J27John Deere
خصوصیات
  • .استفاده از یک نوع روغن برای روانکاری کلیه قسمتهای تراکتور
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • .پاک کنندگی و معلق کنندگی مناسب
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی