ایرانول CQ CQ

کد محصول :

ایرانول CQ با استفاده از روغن پایه پارافینبک مرغوب حاصل از پالایش نفت خام و انجام فرایند پالایش با هیدروژن (HydroFinishing) و همچنین مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

خصوصیات
  • .پایداری اکسیداسیون و حرارتی
  • .کاهش تشکیل رسوب بر روی قطعات
  • .کاهش تأثیرات اسیدی و کاهش لجن
  • .محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی