ایرانول ترانس DN trans-DN

کد محصول :

ایرانول ترانس DN با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت اکسيداسيون معمولي مورد نياز باشد، توليد گرديده است.

  • 60296(2012),Nynas Nytro Libra OriginIEC
خصوصیات
  • .حلاليت عالي و قابليت معلق کنندگي مناسب به منظور جلوگيري از رسوب لجن در حين عمليات و ممانعت از مسدود شدن کانالهاي ترانسفورماتور
  • .خاصيت اکسيداسيون مناسب
  • .گرانروي پايين براي بهبود بخشيدن به خاصيت انتقال حرارت در سيستم