ایرانول D-4000 D-4000

کد محصول :

ایرانول D-4000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سبک تولید گردیده است.

  • CC/SEAPI
  • 1343ISIRI
خصوصیات
  • .خاصیت مناسب ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • . خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
  • .قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب